Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Līguma Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Studiju fonds (kopš 2009.gada 1.jūlija - Studiju un zinātnes administrācija), pamatojoties uz 2008.gada 30.aprīlī noslēgto vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, sadarbībā ar rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, Rīgā – sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu un Profesionālās izglītības administrāciju īstenoja projektu „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.


Projekta mērķis bija, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sek­mējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. Uz mērķstipendijas saņemšanu varēja pretendēt pedagogi:
          1. kuri vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē mācīja prioritāro mācību  priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apguva prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā (turpmāk – pedagogi, kuri studēja);
           2. kuri ir ieguvuši noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, mācīja prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē vismaz deviņas kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veica četrus pētniecības vai radošā darba uzdevumus (turpmāk pedagogi, kuri veica papildus uzdevumus).

Projektā kā prioritārie mācību priekšmeti bija noteikti:
                      1. fizika;
                      2. ķīmija;
                      3. bioloģija;
                      4. dabaszinības;
                      5. matemātika;
                      6. informātika;
                   7. svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, īslandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi:
           1. obligāti veicamie uzdevumi (vismaz viens uzdevums no 1.1., 1.2. apakšpunktā minētajiem un 1.3.apakšpunktā minētais) 
                 1.1. metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē);
             1.2. konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem);
                    1.3. izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu;
          2. pēc izvēles veicamie uzdevumi (vismaz viens no uzdevumiem):
                       2.1. zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē);
                       2.2. izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā;
                       2.3. prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.
         

Izglītības pārvalde mērķstipendiju piešķīra šādā prioritārā secībā un apmērā:
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri studēja - 100 latu mēnesī;
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri veica papildu uzdevumus - 150 latu mēnesī, ja pedagogs mācīja prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus 21 vai vairāk kontaktstundu nedēļā; 
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri veica papildu uzdevumus - no 65 līdz 150 latiem mēnesī, ja pedagogs mācīja no 9 līdz 21 kontaktstundai nedēļā prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus. Mērķstipendijas apmēru aprēķināja proporcionāli kontaktstundu skaitam nedēļā, prioritāri atbalstot pedagogus, kuriem bija lielāks kontaktstundu skaits nedēļā.

Mērķstipendiju piešķīra uz vienu mācību gadu. Nākamajā mācību gadā pedagogs varēja atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju. Mērķstipendiju pedagogs varēja saņemt ne vairāk kā trīs gadus - kopā nepārsniedzot 30 mēnešu.
Katru gadu mācību gada beigās izglītības pārvaldes izsludināja pieteikšanos uz pedagogu mērķstipendijām nākamajam mācību gadam. Lai pieteiktos uz mērķstipendiju, pedagogs iesniedza izglītības pārvaldē iesniegumu, kurā norādīja cik kontaktstundas nedēļā māca prioritāro mācību priekšmetu, pievienojot izziņu no izglītības iestādes, kā arī izvērstu darba plānu par plānotajiem pētniecības vai radošā darba uzdevumiem.

Mērķstipendiju saņēmušo vispārējās izglītības pedagogu prioritārajos mācību priekšmetos skaits tika plānots 2400. Kopējās projekta izmaksas ir 11 244 864 Ls, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 558 134 Ls un valsts budžeta finansējums 1 686 730 Ls.  

        Projekts īstenošana tika plānota laikā no 2008.gada 30.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam.