Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā. 

Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2020.gadam.

 

Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam.

Līdz ar to no 2020.gada 5.marta  tiek pārtraukta jaunu pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2020.gadā.

 

***
SVARĪGA INFORMĀCIJA KREDĪTŅĒMĒJIEM, KURIEM IR APSTIPRINĀTS STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTS STUDIJĀM ĀRVALSTĪS.
 
Ja ir piešķirts studiju vai studējošā kredīts studijām ārvalstīs, saskaņā ar 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 85. punktu Jums reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, jāsniedz ziņas par studiju programmas apguvi (izziņas oriģināls no augstskolas par studiju turpināšanu nākamajā studiju gadā un sekmju izraksts, ja studiju ilgums ir vairāk nekā viens gads; diploma kopija, ja pabeidzat studijas; izziņas oriģināls no augstskolas, ja studijas pārtraucat vai piešķirts akadēmiskais atvaļinājums). Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)* izdarīs grozījumus ārvalstīs studējošo kredītu saņēmēju sarakstā vai apstiprinās, ka grozījumu nav, un paziņos par to kredītiestādei.
 
Ja līdz kārtējā gada 1. septembrim netiks sniegtas ziņas par studiju gaitu (par studiju turpināšanu, studiju pārtraukšanu vai akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu), saskaņā ar Noteikumu Nr. 220 86. punktu, Kredīta izmaksa tiks apturēta.
 
Ja ārvalstīs studējošie nesniedz ziņas, Valsts izglītības attīstības aģentūra līdz kārtējā gada 10. novembrim paziņo kredītiestādei, ka studējošajam ir jāuzsāk kredīta un kredīta procentu atmaksa ar kārtējā gada 1. decembri. Kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme euro,  saskaņā ar Noteikumu Nr.220 85. punktu.
 
***

 

 Studiju laikā kredīta ņēmējs ir tiesīgs mainīt studiju programmu un augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apgūta attiecīgā studiju programma, ja turpina studijas akreditētā studiju programmā (augstskolā) un secīgi nākamā semestrī.

Līdz ar to, lai turpinātu kredītu izmaksu jaunajā studiju programmā (augstskolā), studējošais iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā jaunās augstskolas izziņu par imatrikulāciju un  iesniegumu, ka vēlas turpināt saņemt atlikušo neizmaksāto kredīta daļu jaunajā programmā. Iesniegumā studentam jānorāda summas apmērs (semestrī/menesī) kadu vēlas saņemt turpmāk. Augstskolas izziņā par imatrikulāciju jābūt noradītiem datiem par studiju programmu, datumu, kad imatrikulēts,cik ilgi studēs/potencilais studiju beigu datums,  apmācības veidam (pilna vai nepilna laika studijas), semestris/kurss, kurā uzņemts,  kā arī noteiktajai macību maksai (ja ir studiju kredīts). 

Minēto iesniegumu izskata Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs, kuras sastāvā ir to ministriju pārstāvji, kuru pārziņā ir augstākās izglītības iestādes, kā arī VIAA un IZM akceptētas studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Galvenie nosacījumi noslēgtā kredīta turpmākai saņemšanai studijām ārvalstīs, ja mainīta studiju programma (augstskola):

  • Uz kredītu izmaksas turpināšanu jaunā/citā studiju programmā studijām ārvalstīs var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase-, kuri sekmīgi apgūst attiecīgās valsts akreditētas studiju programmas.
  • Iesniegumus kredītu izmaksas turpināšanai jaunā/citā studiju programmā studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs, kuras sastāvā ir to ministriju pārstāvji, kuru pārziņā ir augstākās izglītības iestādes, kā arī VIAA un IZM akceptētas studējošo pašpārvaldes pārstāvji.
Noslēgtā kredīta līguma ietvaros (nepalielinot iepriekš piesķirtā kredīta apjomu), kas piešķirti studijām ārvalstīs, var veikt grozījumus izmaksājamo summu daļā gadā - studiju kredītiem, menesī - studējošo kredītiem. Ministrijas komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs nosaka grozījumus kredīta līguma izmaksajamo summu  apmērā, kas:
  • nepārsniedz ārvalstu augstākās izglītības noteikto maksu par studijām (attiecīgā valsts atzītā (akreditētā) studiju programmā)
  • Studējošā kredīta apmēru nosaka, izvērtējot uzturēšanās izmaksas attiecīgajā valstī.  

Ministrijas komisija, izskatot iesniegumu kredīta izmaksu turpinašanai, izvērtē studējošā iesniegtos dokumentus un Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par to, vai jaunā studiju programma (augstākās izglītības iestāde) attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta). Ņemot vērā, ka ir nepieciešams saņemt Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par augstskolu, aicinām dokumentus iesniegt savlaicīgi.
 
Ministrijas komisija sagatavo apstiprinātos grozījumus kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši VIAA apstiprinātam veidlapas paraugam un iesniedz VIAA.
Ministrijas komisija informē kredīta ņēmējus studijām ārvalstīs par apstiprinātajiem grozījumiem un kredītiestādi, kura apkalpo attiecīgos kredītu ņēmējus.
 
Kadi dokumenti jaiesniedz, ja tiek mainīta studiju programma (augstskola) un pieteiktos izmaksu turpinašanai kredītiem studijām ārvalstīs?

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītus studijām ārvalstīs, jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas komisijai kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs šādi dokumenti (dokumentu komplekts)

  • Iesniegums studiju studiju/ studējošā kredītam studijām ārvalstīs par izmaksu turpināšanu
  • Personas anketa
  • Izziņa no augstskolas (oriģināls uz augstskolas veidlapas ar roku parakstīts (saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu)) par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju programmas nosaukums, studiju ilgumu un studiju maksas lielumu, studiju apmācības veidu (pilns/nepilns laiks) (izziņa izdota aktuāla uz kredīta pieteikuma iesniegšanas brīdi).
  • augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti.
  • Pases kopija. 
 
Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (tulkojumu sagatavojis sertificēts tulks) vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

Komisija izskata iesniegumus no kredīta ņēmējiem un tiem pievienotos dokumentus 30 dienu laikā pēc to saņemšanas.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai izlemtu jautājumu par grozījumiem kredīta līgumā (t.sk. nav Akadēmiskā informācijas centra atzinums par to, vai augstskola attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta)), komisija pieprasa nepieciešamo papildu informāciju un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz papildu informācijas saņemšanai. Laika posmu līdz informācijas saņemšanai (t.sk. no Akadēmiskā informācijas centra) neieskaita izskatīšanai paredzētajā laikā.
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju”, ar 2020. gada 1. jūliju ir likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un saskaņā ar minētā rīkojuma 1.2.un 3.1.3. apakšpunktu, SZA funkciju koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).