Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2018.gada 19. septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.440 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā" un Nr.439 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā" 3.punktā noteikto,

Sākam pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2019.gadam.

*** 

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 8.nodaļu, 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 8.nodaļu un 2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 3.nodaļu uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt:

 • kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
 • uz studiju kredīta dzēšanu var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmskolas izglītības iestādēs.

Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets. 

Pieteikties kredītu dzēšanai var kredīta ņēmēji, kuriem ir izsniegts kredīts ar valsts galvojumu vai kredīts no valsts budžeta līdzekļiem.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pretendētu uz kredīta dzēšanu?

 1. pieteikums kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;
 2. izziņa par kredīta ņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas sniedzami dati);
 3. pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas iegūtā diploma kopija.

Dokumenti jāiesniedz Studiju un zinātnes administrācijā  personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Studiju un zinātnes administrācijai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīgā, LV-1050.

Jums ir iespēja pieteikties arī portālā Latvija.lv, ja darba devējs nosūtīs Studiju un zinātnes administrācijai ar elektronisko parakstu parakstītu izziņu no darba vietas, kā arī ieskenēs diploma kopiju. 

Kas izskata pieteikumus kredītu dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem (Pieteikums)?

Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un studējošo kredītu dzēšanas komisija (Komisija) izskata Pieteikumus pēc attiecīgā gada MK rīkojumu spēkā stāšanās (parasti – kalendārā gada beigās). Šo rīkojumu noteiktā profesiju saraksta un speciālistu skaita ietvaros Komisija apstiprina tos kredītu ņēmējus, kuriem attiecīgajā gadā sāks dzēst kredītu pamatsummu.

Kad kredīta ņēmējs var iesniegt Pieteikumu?

Kredīta ņēmējs Pieteikumu iesniedz pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas, kuras apguvei ņemts kredīts.(Jānostādā vismaz viens gads pēc izglītības pabeigšanas)

Noslēgusies pieteikšanās studiju un studējošā kredīta dzēšanas no valsts budžeta līdzekļiem uzsākšanai 2017.gadā

Kad kredīta ņēmējs saņem atzinumu par kredīta dzēšanu?

Komisijas sēdē izskata iesniegtos Pieteikumus pēc attiecīgā gada MK rīkojumu izdošanas, un viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem Studiju un zinātnes administrācija rakstiski informē kredīta ņēmēju par Komisijas sniegto atzinumu.

Ja pieteikums tiek apstiprināts, kāda ir kredīta pamatsummas dzēšanas kārtība?

Studiju kredītam, kas izsniegts no valsts budžeta līdzekļiem

 • no pieteikuma apstiprināšanas brīža par katru pilnu nostrādāto gadu dzēš 10 procentus no kopējās kredīta summas.

Studējošo kredītam, kas izsniegts no valsts budžeta līdzekļiem

 • no pieteikuma apstiprināšanas brīža par katru nostrādāto gadu dzēš kredīta summas daļu saskaņā ar MK Noteikumi Nr.445 24.punktu (1.atmaksāšanaš gadā – 5%, 2. – 10%, 3.,4. un 5. – 15%, 6.,7. – 20% no kredīta kopējās summas).

Studiju un studējošā kredītam, kas izsniegts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu:

 • ja kredīts jāatmaksā desmit gadu laikā (saskaņā ar MK Noteikumi nr. 220 48.1.apakšpunktu), no pieteikuma apstiprināšanas brīža par katru nostrādāto gadu dzēš 10 procentus no kopējās kredīta summas;
 • ja kredīts jāatmaksā piecu gadu laikā (saskaņā ar MK Noteikumi nr. 220 48.2.apakšpunktu), no pieteikuma apstiprināšanas brīža par katru nostrādāto gadu dzēš 20 procentus no kopējās kredīta summas.

Kredīta ņēmējam jāņem vērā:

 • ja strādā nepilnu darba laiku (bet ne mazāk par pusi no normālā darba laika), par katru pilnu nostrādāto gadu dzēš pusi no attiecīgajā kredīta atmaksāšanas gadā  paredzētās kredīta summas daļas;
 • kredīta ņēmējam ir jāturpina maksāt kredīta procenti, ja strādā nepilnu darba laiku – arī atlikusī kredīta pamatsummas daļa;
 • izvērtējot pieteikumus, Komisija ņem vērā nostrādāto laiku profesijās. 

***

***