VPP “Latviešu valoda”

1.Dr.habil.philol. Ina Druviete (LU) - StarFM intervija pieejama šeitSWH intervija pieejamašeit.

Zinātnes nozare - Valodniecība un literatūrzinātne

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības

Raksturvārdi - Latviešu valoda, lībiešu valoda, latgaliešu valoda, valodas situācija, attīstība un vērtības

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

 

2.Dr.hist. Vija Daukšte (LNB) – StarFM intervija pieejama šeitSWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”

Zinātnes nozare – Vēsture un arheoloģija

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai.

Raksturvārdi -Dokumentāro avotu pētniecība, zināšanu pārnese un tūrisms

 

3.Dr.hist. Guntis Zemītis (LU) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”

Zinātnes nozare – Vēsture un arheoloģija

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla

Raksturvārdi – Valstiskums, drošība, sociālā kontrole, komunikācija, vērtības

 

4.Dr.geogr. Zaiga Krišjāne (LU) - SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”

Zinātnes nozare – Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Prioritārais zinātnes virziens – Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja

Raksturvārdi -Migrācija, demogrāfija, depopulācija, talantu migrācija

 

5.Dr.oec. Baiba Rivža (LZA) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā”

Zinātnes nozare – Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne. Socioloģija un sociālais darbs. Ekonomika un uzņēmējdarbība.

Prioritārais zinātnes virziens- Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība un māksla. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai.

Raksturvārdi – Starptautiskie risinājumi, ilgtspējība, izaugsmes modeļi

 

6.Dr.hist. Gatis Krūmiņš (ViA) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību”

Zinātnes nozare - Vēsture un arheoloģija. Tiesību zinātne. Psiholoģija. Socioloģija un sociālais darbs. Politikas zinātne. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija.

Prioritārais zinātnes virziens - Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja. Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība.

Raksturvārdi – Pilsoniskā sabiedrība, sabiedrības drošumspēja, pilsoniskā līdzdalība, demokratizācija un vērtības, pārvaldība.

 

7.Studiju un zinātnes administrācijas vadītājs Andis Geižāns - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Pretstatā tām valstīm, kurām ir daudz pieejamo resursu un ir iespēja izvēlēties no dažādiem resursu veidiem, Latvijai nav citas izvēles kā tikai uz cilvēku balstīts un ar cilvēka spēju pilnveidošanu saistīts attīstības ceļš. Lai sasniegtu attīstītajām Rietumu valstīm raksturīgu sabiedrības un katra indivīda dzīves līmeni, Latvijai racionāli un mērķtiecīgi jāizmanto zināšanas, jo tas ir mūsu vērtīgākais resurss.

 

8.Latvijas Biomedicīnas un studiju centra direktors, Molekulārās bioloģijas profesors Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.