Ņemot vērā COVID-19 izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka no

2020.gada 13.marta pieņemšana klātienē NENOTIKS.

 

Aicinām sazināties ar iestādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot 67702490.

Zinātnes projektu daļas jautājumos aicinām sazināties ar daļas vadītāju I.Paredni (m.t. 28366693).

 

Iestādei domātos sūtījumus (t.sk. klātienē atnestus dokumentus) lūdzam ievietot iestādes pasta kastītē– Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 1.stāvā, lifta kreisajā pusē!

 

Pateicoties par sapratni, Studiju un zinātnes administrācija

Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2020.gadam.

Starp Latvijas Republiku un AS “SEB banku” noslēgtajos 2018.gada 13.aprīļa galvojuma līgumos par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu noteikts, ka tie darbojas no 2018.gada 13.aprīļa līdz 2020.gada 30.martam.

Līdz ar to Studiju un zinātnes administrācija informē, ka no 2020.gada 5.marta  tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2020.gadā.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka ar 2019.gada 3.decembra Ministru kabineta Noteikumiem Nr.575 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" tiek svītroti 57., 59.1, 58., 59., 59.1, 60., 60.1, 61., 63., 67., 68. un 70.punkti, kuri noteica kredītu dzēšanas kārtību, tādēļ jaunu kredītu dzēšana par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos netiks uzsākta.

Informējam, ka studiju un studējošā kredītu dzēšana turpinās tiem, kam tā jau ir piešķirta – jāiesniedz izziņas no darba vietas noteiktajā laikā par darbu apstiprinātajā profesijā.

VPP “Latviešu valoda”

1.Dr.habil.philol. Ina Druviete (LU) - StarFM intervija pieejama šeitSWH intervija pieejamašeit.

Zinātnes nozare - Valodniecība un literatūrzinātne

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības

Raksturvārdi - Latviešu valoda, lībiešu valoda, latgaliešu valoda, valodas situācija, attīstība un vērtības

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

 

2.Dr.hist. Vija Daukšte (LNB) – StarFM intervija pieejama šeitSWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”

Zinātnes nozare – Vēsture un arheoloģija

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai.

Raksturvārdi -Dokumentāro avotu pētniecība, zināšanu pārnese un tūrisms

 

3.Dr.hist. Guntis Zemītis (LU) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”

Zinātnes nozare – Vēsture un arheoloģija

Prioritārais zinātnes virziens - Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla

Raksturvārdi – Valstiskums, drošība, sociālā kontrole, komunikācija, vērtības

 

4.Dr.geogr. Zaiga Krišjāne (LU) - SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”

Zinātnes nozare – Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Prioritārais zinātnes virziens – Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja

Raksturvārdi -Migrācija, demogrāfija, depopulācija, talantu migrācija

 

5.Dr.oec. Baiba Rivža (LZA) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā”

Zinātnes nozare – Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne. Socioloģija un sociālais darbs. Ekonomika un uzņēmējdarbība.

Prioritārais zinātnes virziens- Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība un māksla. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai.

Raksturvārdi – Starptautiskie risinājumi, ilgtspējība, izaugsmes modeļi

 

6.Dr.hist. Gatis Krūmiņš (ViA) - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Projekta nosaukums - „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību”

Zinātnes nozare - Vēsture un arheoloģija. Tiesību zinātne. Psiholoģija. Socioloģija un sociālais darbs. Politikas zinātne. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija.

Prioritārais zinātnes virziens - Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja. Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība.

Raksturvārdi – Pilsoniskā sabiedrība, sabiedrības drošumspēja, pilsoniskā līdzdalība, demokratizācija un vērtības, pārvaldība.

 

7.Studiju un zinātnes administrācijas vadītājs Andis Geižāns - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.

Pretstatā tām valstīm, kurām ir daudz pieejamo resursu un ir iespēja izvēlēties no dažādiem resursu veidiem, Latvijai nav citas izvēles kā tikai uz cilvēku balstīts un ar cilvēka spēju pilnveidošanu saistīts attīstības ceļš. Lai sasniegtu attīstītajām Rietumu valstīm raksturīgu sabiedrības un katra indivīda dzīves līmeni, Latvijai racionāli un mērķtiecīgi jāizmanto zināšanas, jo tas ir mūsu vērtīgākais resurss.

 

8.Latvijas Biomedicīnas un studiju centra direktors, Molekulārās bioloģijas profesors Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš - StarFM intervija pieejama šeit, SWH intervija pieejama šeit.