Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2019.gadam.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka iztērēti studējošo kreditēšanai paredzētie finanšu līdzekļu atlikumi 2019.gadā ārvalstīs studējošajiem, tapēc tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2019.gadā. 

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka turpinās pieteikumu pieņemšana studiju kredītiem studijām ārvalstīs 2019.gadā.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas komisijas kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs sēde notiks 2019. gada 24.septembrī

Pretendenti, kas vēlējās,  lai viņu kredīta studijām ārvalstīs pieprasījums tiktu izskatīts minētajā sēdē, pieteikuma dokumentus var iesniegt Studiju un zinātnes administrācijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā līdz 2019. gada 20.septembrim (plkst. 15.00).

Kā pieteikties studiju kredītam studijām ārvalstīs?

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt studiju kredītu studijām ārvalstīs, jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas komisijai kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs šādi dokumenti (dokumentu komplekts)

 • Pieteikums studiju studējošā  kredītam studijām ārvalstīs
 • Personas anketa
 • Izziņa no augstskolas (oriģināls uz augstskolas veidlapas ar roku parakstīt(saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu)) par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju programmas nosaukums, studiju veidu(pilna laika vai nepilna laika), studiju ilgumu un studiju maksas lielumu
 • Studentiem, kuri uzņemti pirmajā kursā - vidējās mācību iestādes atestāta un pielikuma kopijas,  un uzņemšanas pārbaudījumu (testu) rezultāti. Studentiem, kuri turpina studijas - diploma un tā pielikuma kopijas vai augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti.
 • Pases kopija. 

Papildus var iesniegt:

 • CV,
 • rekomendācijas,
 • dokumentus, kas apliecina aktivitāti mācību jomā,
 • darba līguma ar darba devēju kopiju,
 • sociālo statusu apliecinošu dokumentu kopijas un citus.
Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (tulkojumu sagatavojis sertificēts tulks) vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.
 
Ministrijas komisija, izskatot pieprasījumu kredīta piešķiršanai, izvērtē studējošā iesniegtos dokumentus un Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par to, vai studiju programma (augstākās izglītības iestāde) attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta). Ņemot vērā, ka ir nepieciešams saņemt Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par augstskolu, Studiju un zinātnes administrācija aicina dokumentus iesniegt savlaicīgi.

Sīkāka informācija par kredītu studijām ārvalstīs piešķiršanu pieejama šeit.

Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs Izglītības un zinātnes ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā.

Informējam, ka studiju un studējošā kredītu dzēšana turpinās tiem, kam tā jau ir piešķirta – jāiesniedz izziņas no darba vietas noteiktajā laikā par darbu apstiprinātajā profesijā.

Ir pārtraukta jaunu pieteikumu pieņemšana.

Studiju un zinātnes administrācija svin 20 gadu jubileju!

Lepojamies ar 20 gadu laikā sasniegto!

sza 20

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 9. augustā izsludina ekspertu komisiju vēlēšanas, kas notiks no š.g. 12. līdz 13. septembrim. Ja Tev ir doktora grāds - piedalies! Izvēlies labāko kandidātu vai kļūsti par tādu pats.

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību, piemēram, sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, iesaistoties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā, sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē.

Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija - jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Ekspertu komisiju vēlēšanas rīko LZP saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (noteikumi).

Vēlēšanu rezultātā tiks izveidotas sešas ekspertu komisijas[1]:

 1. Dabaszinātņu ekspertu komisija - 10 locekļi;
 2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija - 15 locekļi;
 3. Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija - 9 locekļi;
 4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 9 locekļi;
 5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija - 12 locekļi;
 6. Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija - 8 locekļi.

Informācija kandidātiem

Pieteikšanās vēlēšanām - līdz š.g. 28. augustam!

Ekspertu komisijas locekļa kandidāts (kandidāts):

 • persona ar doktora zinātnisko grādu
 • kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ieguvusi LZP eksperta tiesības[2] zinātnes nozarē, kurā kandidē (kvalifikācijas kritērijus skatīt šeit - https://likumi.lv/ta/id/308118#p3)
 • savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus
 • ir izpildījis papildus kvalifikācijas kritēriju atbilstoši savai nozarei (sk. šeit - https://likumi.lv/ta/id/308118#p9)


Lai detalizētāk iepazītos ar vēlēšanu norisi un nosacījumiem, aicinām iepazīties ar LZP 25.07.2019. apstiprināto "Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumu".

Informējam, ka pieteikumu eksperta tiesībām var iesniegt līdz 19. augustam!


Informācija vēlētājiem

Vēlēšanās var piedalīties tikai Latvijā nodarbināti zinātnieki:

 • t.i. ar doktora zinātnisko grādu
 • vēlētājam jābūt NZDIS lietotāja tiesībām
 • vēlēt var tikai par vienu kandidātu


Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).