Studiju un zinātnes administrācija informē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas komisijas kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs sēde notiks 2017. gada 22. augustā.

Pretendenti, kas vēlas, lai viņu studiju kredīta studijām ārvalstīs pieprasījums tiktu izskatīts minētajā sēdē, pieteikuma dokumentus var iesniegt Studiju un zinātnes administrācijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā līdz 2017. gada 18.augustam (plkst. 15.00).

Kā pieteikties studiju kredītam studijām ārvalstīs?

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt studiju kredītu studijām ārvalstīs, jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas komisijai kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs šādi dokumenti (dokumentu komplekts)

 • Pieteikums studiju studējošā kredītam studijām ārvalstīs
 • Personas anketa
 • Izziņa no augstskolas (oriģināls uz augstskolas veidlapas ar roku parakstīt(saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu)) par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju programmas nosaukums, studiju veidu(pilna laika vai nepilna laika), studiju ilgumu un studiju maksas lielumu
 • Studentiem, kuri uzņemti pirmajā kursā - vidējās mācību iestādes atestāta un pielikuma kopijas,  un uzņemšanas pārbaudījumu (testu) rezultāti. Studentiem, kuri turpina studijas - diploma un tā pielikuma kopijas vai augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti.
 • Pases kopija. 

Papildus var iesniegt:

 • CV,
 • rekomendācijas,
 • dokumentus, kas apliecina aktivitāti mācību jomā,
 • darba līguma ar darba devēju kopiju,
 • sociālo statusu apliecinošu dokumentu kopijas un citus.
Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (tulkojumu sagatavojis sertificēts tulks) vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.
 
Ministrijas komisija, izskatot pieprasījumu kredīta piešķiršanai, izvērtē studējošā iesniegtos dokumentus un Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par to, vai studiju programma (augstākās izglītības iestāde) attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta). Ņemot vērā, ka ir nepieciešams saņemt Akadēmiskā informācijas centra atzinumu par augstskolu, Studiju un zinātnes administrācija aicina dokumentus iesniegt savlaicīgi.

Sīkāka informācija par kredītu studijām ārvalstīs piešķiršanu pieejama šeit.

Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs Izglītības un zinātnes ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2017. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2017.gada 9. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.406 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā" un Nr.407 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā" 3.punktā noteikto,

pieteikumus studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem var iesniegt līdz 2017.gada 11.septembrim (ieskaitot).

Pieteikties studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem var: 

 • kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
 • uz studiju kredīta dzēšanu var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmskolas izglītības iestādēs.

Pieteikties studiju un studējošā kredīta dzēšanai iespējams, ja kredīts ir ņemts no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

Piesakoties kredīta dzēšanai, jāiesniedz:

 1. pieteikums kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;
 2. izziņa par kredīta ņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas sniedzami dati);
 3. pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas iegūtā diploma kopija.

Izskatot pieteikumus tiek ņemts vērā nostrādātais laiks profesijā, tādēļ aicinām pieteikumam pievienot arī dokumentus par iepriekšējām darbavietām.

Pieteikumu jānosūta pa pastu Studiju un zinātnes administrācijai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050, 1.stāvs (pasta zīmogs - 11.09.2017) vai jāiesniedz personīgi Studiju un zinātnes administrācijas klientu apkalpošanas laikos:

 • Pirmdienās no plkst. 9.00-17.30
 • Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās no plkst. 9.00-16.30
 • Piektdienās no plkst. 9.00-15.30

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pieteikumi ir jānosūta uz elektronisko adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Studiju un zinātnes administrācija atgādina - lai pieteiktos kredīta dzēšanai ar pieteikumu, kurš tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, arī darba devējam izziņa jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. 

Saskaņā ar rīkojumos noteikto, 2017. gadā valsts garantēto studiju un studējošo kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomā strādājošajiem, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālistiem, 55 sociālajiem darbiniekiem, 30 kultūras jomā un 63 veselības aprūpē strādājošajiem, 246 valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kā arī 21 speciālistam, kurš pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības uzsācis darbu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

Ar profesiju sarakstu, kurām tiks sākta kredīta dzēšana 2017.gadā, iespējams iepazīties:

Plašāka informācija par dokumentu iesniegšanu un kandidātu izvērtēšanu pieejama šeit.

Kredīta ņēmējiem, kuriem kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta iepriekšējos gados, atkārtoti nav jāpiesakās, taču vienu mēnesi pirms plānotā dzēšanas datuma (kredīta dzēšanas uzsākšanas datuma) Studiju un zinātnes administrācijā ir jāiesniedz izziņa no darbavietas par darba tiesisko attiecību turpināšanu.

1.Nacionālā Zinātne.

Zinātniski aizraujošs raidījumu cikls par labāko, ko esam sasnieguši zinātnes ietvaros, un to, ko sasniegsim nākotnē.
Lieliska iespēja padziļināti iepazīt kādu no Latvijas zinātnes nozarēm, jo katrā raidījumā Ainārs Rutkēvičs runās ar kādu no Latvijas labākajiem zinātniekiem, kuri iepazīstinās ar pētījumiem, atklājumiem un izgudrojumiem.

Raidījumu cikls Radio SWH ēterā izskanēs plkst. 18:30 – 19:00:

5.aprīlī – Dr.phys. Jānis Kleperis - intevija piejama šeit. 

12.aprīlī – MD., Dr.med. Ilze Šalma - intervija pieejama šeit. 

10.maijā – Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš - intervija pieejama šeit. 

14.jūnijā – Dr. pharm. Maija Dambrova

19.jūlijā –  Dr.sc. Inga Moročko – Bičevska

23.augustā

13.septembrī

4.oktobrī

15.novembrī – Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis

6.decembrī

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras, vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt nozares attīstību.

Raidījumu cikls top sadarbībā ar “Studiju un zinātnes administrāciju”.

2.Ar dziesmu par dzīvi

SWH ēterā – piektdienās 18:00 – 19:00
Atkārtojums – sestdienās 11:00 – 12:00, otrdienās 06.00-07.00
Raidījuma vadītāji – Jānis ŠipkēvicsPauls Timrots

Sarunas izdomātas tāpēc, lai traucētu cilvēkiem domāt. Gudrais neatšķiras no citiem ar to, ko viņš runā, ko dara un ko domā. Viņš atšķiras ar to, ko nerunā, nedara un nedomā. Personība ir tas, kas paliek pāri no kādas personas, kad viņai noņem nost amatus, ordeņus un titulus.
Tas ir stundas mirklis „Ar dziesmu par dzīvi”…

7.aprīlī - Agrita Kiopa - Valsts sekretāres vietniece augstākās izglītības un zinātnes jomā - intervija pieejama šeit.

5.maijā - Andris Ambainis - Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesors - intervija pieejama šeit.

Atbilde uz jautājumu:

Vai tiesa, ka studentu kredīti, balstoties uz studiju kreditēšanas nosacījumiem, tiks pārtraukti un pret studentiem, kuru studijas būs pārtrauktas, ieslēdzas banku nelabvēlīgie nosacījumi ar lielākām izmaksām un sankcijām? Šie kredīti juridiski nepāriet līdzi studentam uz LU?

Šādam apgalvojumam nav pamata.

Par studējošā un studiju kredītiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Ministru kabinets atbalstīja RPIVA pievienošanu LU.

Kā minēts MK rīkojumā, studējošiem tiks saglabāti esošie finansējuma nosacījumi, tai skaitā studiju maksas apmērs. Līdz ar to arī studējošā un studiju kredīta nosacījumi nemainīsies.

MK noteikumu Nr. 220  “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 4.2pants nosaka, ka “studiju laikā kredīta ņēmējs ir tiesīgs mainīt studiju programmu un augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apgūta attiecīgā studiju programma”.

Studējošiem, kuriem ir studiju/studējošā kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kredītu izmaksas notiks LU, JVLMA vai citā valsts augstskolā, kurā studējošie turpinās studijas. Studiju un zinātnes administrācija (turpmāk- SZA) informēs attiecīgās bankas ( AS „SEB banku” vai AS „Swedbanku”) par izmaiņām studējošā statusā (izslēgšanu no RPIVA un imatrikulāciju jaunajā augstskolā). Banka turpinās studiju kredīta pārskaitījumu attiecīgajai augstskolai, kurā studējošais turpina studijas. Banka turpinās studējošā kredīta pārskaitījumu studējošajam.

Turpmākā rīcība saistībā ar kredītņēmēju pāreju no RPIVA augstskolas uz LU vai citu augstskolu:

1) Pēc informācijas saņemšanas SZA no LU vai citas augstskolas, par attiecīgā valsts galvotā kredīta ņēmēja uzņemšanu augstskolā, SZA šo informāciju nodod bankai.

2)Banka vadīsies pēc pieprasījumu saņemšanas (saraksts par izmaiņām, par izmaksām) no SZA. Atkarībā no sarakstos iekļautās informācijas, veiks grozījumus (apturēs kredīta izmaksas, mainīs izglītības iestādi un saņēmēja rekvizītus, veiks tālākās izmaksas pēc standarta pieprasījuma u.c.).

Savukārt studentam (vai galvotājam)nav jāveic papildu grozījumi līgumā, tas nozīmē, ka nav jāvēršas bankās.

Jautājumu gadījumā zvanīt   67229476

10. maijā no plkst. 18:30 līdz 19:00 Ainārs Rutkēvičs sarunāsies ar MD., Dr.sc.ing. Jurģi Poriņu.

VPP virziens – NĀKAMĀS PAAUDZES INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
VPP „Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai (SOPHIS)”
Pētniecības joma – Elektronika un telekomunikācijas
Pētniecības intereses – Telekomunikāciju tīkli, Šķiedru optikas pārraides sistēmas, optiskās viļņgarumdales blīvēšanas sistēmas, nelineārie optiskie efekti un polarizācija optiskajās šķiedrās, šķiedru optikas pasīvie un aktīvie tīkli un komponentes.

Zinātniski aizraujošs raidījumu cikls par labāko, ko esam sasnieguši zinātnes ietvaros, un to, ko sasniegsim nākotnē.

Lieliska iespēja padziļināti iepazīt kādu no Latvijas zinātnes nozarēm, jo katrā raidījumā Ainārs Rutkēvičs runās ar kādu no Latvijas labākajiem zinātniekiem, kuri iepazīstinās ar pētījumiem, atklājumiem un izgudrojumiem.

Raidījumu cikls Radio SWH ēterā izskanēs plkst. 18:30 – 19:00:

5.aprīlī – Dr.phys. Jānis Kleperis

12.aprīlī – MD., Dr.med. Ilze Šalma 

10.maijā – Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš 

14.jūnijā

19.jūlijā

23.augustā

13.septembrī

4.oktobrī

15.novembrī

6.decembrī

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras, vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt nozares attīstību.

Raidījumu cikls top sadarbībā ar “Studiju un zinātnes administrāciju”.